Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Ön Büro

Ömer Faruk SARIOĞLU

Yazı İşleri Müdürü

Erdal YALÇIN

Zabıt Katibi

Ceza Mahkemeleri

Fatma AKDOĞAN

Zabıt Katibi

Hukuk Mahkemeleri

Mesut ÖZKAYA

Memur

Cumhuriyet Başsavcılığı

Mehtap ÇETİN

Zabıt Katibi

Tarama Merkezi

Kader ÇOŞAR

Memur

Cumhuriyet Başsavcılığı

 

Ön Büro Görev Dağılımı

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI ÖN BÜROSU

 

1-a)Kapalı dosyalarda; mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafin talebi halinde kapak bilgisi, belge ve karar örneğini kimlik tespiti yaparak vermek,
b)Kısıtlama kararı olmayan derdest soruşturma dosyalarında; mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafiin talebi halinde dosya içerisindeki belgelerin örneğini kimlik tespiti yaparak ve olur alınarak vermek,
c)Kapalı ve derdest soruşturma dosyalarında kapak bilgisi, belge ve karar örneği talep eden kişinin dosyadaki sıfatı hususunda tereddüt oluşması halinde , talep konusunda karar vermek üzere Cumhuriyet Savcısını bilgilendirerek talimatı doğrultusunda gereğini yapmak,
ç)Derdest soruşturma dosyalarına ibraz edilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp, ikinci fıkranın (o),(ö), (p) ve (r) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak, ayrıca tutuklu soruşturma dosyalarında derhal ilgili zabıt katibini bilgilendirmek,
d)Başka yer Cumhuriyet Başsavcılığı veya diğer mercilere gönderilmesi talebiyle verilen dilekçe, belge ya da diğer evrakı kimlik tespiti yaparak teslim alıp ikinci fıkranın (a),(b) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak ve muhabere bürosunun iş listesine yönlendirmek,
e)Fezlekeli evrak hariç olmak üzere, adli kolluktan gelen evrakı teslim alarak ikinci fıkranın (a), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen işlemleri yapmak,
f)Hakkında yakalama kararı veya infaz evrakı bulunan kişileri kolluk marifetiyle ilgili büroya yönlendirmek,
g)Başka yer açık ceza infaz kurumundan izinli olarak çıkan hükümlünün iznini belirtilen yerde geçirdiğinin tespiti amacıyla izin kağıdına şerh düşülmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına başvurması halinde, hükümlünün izin kağıdına geldiği tarih ve sat belirtilmek suretiyle gerekli şerhi düşmek ve onaylamak,
ğ)SMSaracılığıyla hakkındaki kovuşturma işlemlerinden bilgi almak isteyenleri UYAP SMS abonesi yapmak,
2-Kapalı ve derdest soruşturma dosyasına dilekçe belge ya da diğer evrakı ibraz etmek isteyen kişinin UYAP'ta yapılan sorgulamada mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleri ile şüpheli ve müdafii olduğunun anlaşılması halinde sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılır;
a)Evrak taranarak UYAP'a kaydedilir.
b)Başvuru sahibine, evrakın alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair aynı zamanda havale yerine geçen bir alındı belgesi ücretsiz olarak verilir.
c)Evrak UYAP'tan zabıt katibinin iş listesi ekranına gönderilir.
ç)Fiziki evrak ilgili personel tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edilir.
h)Cumhuriyet Başsavcılığı Ön Bürosu yazı işleri müdürü ile bir kısım zabıt katibine 06/08/2015 tarih ve 29437 sayılı Resmi gazete'de yayımlanan yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 105/2.çve 105/3.ç, 252/1-2 maddeleri gereğince havale yapma yetkisi verilmiştir.
ı)Ön Büroya müracaat eden mağdur, şikayetçi, suçtan zarar gören ve vekilleriyle, şüpheli ve müdafiin ön büro UYAP ekranından karşılanamayan ya da ön büro personeli tarafından cevaplandırılması mümkün olmayan talepleri halinde taraflar ön büro personeli tarafından ilgili Cumhuriyet Savcısı, büro ya da birimlere yönlendirilecektir.
i)Ön Büroya müracaat eden vekil ya da müdafin ön büroda işlem yaptırabilmesi için öncelikle baro kimlik kartını ibraz etmesi istenilecek, UYAP'ta kayıtlı vekil ya da müdafii olması aranacak, UYAP'ta kayıtlı olmayan vekil vekaletnamesini ibraz etmesi halinde ön büroda işlem yaptırabilecek, vekilin bizzat müracaat etmediği , işlerini kendi sorumluluğu altında stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle takip ettirdiği hallerde vekaletname yanında yetki belgesi ya da avukatın yanında çalıştığına dair kimlik belgesi ibraz etmesi istenilecektir.
j)Ön büroya müracaat eden vatandaşların talepleri nüfus cüzdanı, sürücü belgesi , pasaport, evlilik cüzdanı gibi fotoğrafı bulunan kimlik ibraz etmesi ve T.C. Kimlik numarasını bildirmesi haline yerine getirilecektir.
k)Soruşturma evrakı içerisindeki belgelerin fotokopisi talep edildiğinde, ilgili doğrudan Cumhuriyet Savcısına yönlendirildikten sonra ilgili görevli personel ile Adliyeye en yakın fotokopi çeken bir yerde fotokopisini çektirecek, fotokopi ücretini talep sahibi kendisi verecektir.
l)Adli kolluk, avukat veya vatandaşlar tarafından emanete alınması gerekli eşya ya da kıymetli evrak teslim edilmek istenildiğinde ön büro personeli tarafından adli kolluk, avukat veya vatandaşlar ilgili Cumhuriyet Savcısına yönlendirilecek, ilk etapta adli emanete alınması gerekli olmayan fotoğraf, CD ya da CD çözümleri gibi delil mahiyetinde sunulan belgeler ön büro personeli tarafından kabul edilecektir.
m)Muhabere yoluyla gönderilmesi gereken evrak ön büro personeli tarafından gerekli işlemleri yapıldıktan sonra fiziki evrak posta yoluyla gönderilmek üzere muhabere bürosu tarafından görevlendirilecek personel aracılığıyla ön bürodan teslim alınacaktır.
n)Talimat bürosu tarafından adli kolluğa gönderilen talimat cevapları adli kolluk tarafından ön büroya iletildiğinde gerekli işlemleri yapıldıktan sonra fiziki evrak talimat bürosu tarafından görevlendirilecek personel aracılığıyla ön bürodan teslim alınacaktır.
o)Muhabere bürosuna PTT veya kargo aracılığıyla gelen evrak ile ilgili işlemler muhabere bürosunca yerine getirilecek, muhabere bürosunca ilgili Cumhuriyet Savcısı, büro ya da birime iletilecek, PTT veya kargo aracılığıyla gelen evrak ön büroya gönderilmeyecektir.
ö)Daimi arama bürosundaki soruşturma evrakının yoğunluğu, ön büro personeli sayısı gözönüne alınarak adli kolluk tarafından daimi arama bürosuna gönderilen evrak ön büro tarafından bu aşamada teslim alınmayacak, adli kolluk daimi arama bürosuna ait evrakı doğrudan daimi arama bürosuna teslim edecektir.
p)UYAP'ta kayıtlı olmayan ya da arşivde bulunan bir dosya ile ilgili bir talep halinde ön büro personeli talep sahibini ilgili Cumhuriyet Savcısına ya da arşiv birimine yönlendirecektir.
r)Ön büroya hakkında soruşturma bulunup bulunmadığı yönünde bilgi almak amacıyla başvuru yapılması halinde ilgilinin sadece Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki sınırları dahilinde soruşturması bulunup bulunmadığı UYAP sisteminden sorgulanabildiğinden talep sahibine Cumhuriyet Başsavcılığımız yetki sınırları dahilinde soruşturması bulunup bulunmadığı bilgisi verilecektir.
s)Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlara itiraz edildiğinde ön büro personeli itiraz dilekçesini tarayarak, UYAP'a kaydedip dosyasına aktaracak, fiziki evrakı esas ve karar bürosu personeli tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edecektir.
ş)Yukarıda da belirtildiği üzere özellikle tutuklamaya itiraz dilekçeleri geldiğinde ön büro personeli itiraz dilekçesini tarayarak UYAP'a kaydedip dosyasına aktaracak ve fiziki evrakı ilgili personeli tarafından aynı gün zimmet karşılığında teslim alınmak üzere ön büroda muhafaza edecek, sözkonusu fiziki evrakın alınmaması halinde derhal ilgili Cumhuriyet Savcısını bilgilendirecektir.
t)Gün içerisinde ön büro tarafından teslim alınan ve UYAP sisteminden taranarak ilgili Cumhuriyet Savcısı, büro ya da birimin iş listesine düşürülen fiziki evrak ön büro personeli tarafından tasnif edilip, zimmeti yapıldıktan sonra ilgili büro ya da birim tarafından görevlendirilecek personel aracılığıyla her gün 10:00-11:00-16:00-17:00 saatleri arasında ön bürodan teslim alınacaktır.
u)Ön büro alanında kurulan numaratörde avukat sorgu, vatandaş sorgu, avukat evrak kabul, vatandaş evrak kabul, engelli , adli kolluk olmak üzere altı menüden numara alınmak suretiyle sıra dahilinde işlemler yerine getirilecektir.

 

HUKUK MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU

 

ÖN BÜROYA EVRAK TESLİMİ
Dilekçelerin ön büroya teslimi ancak dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle (vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından; stajyerler ve takip memurlarına muvafakatname ibrazı suretiyle) yapılabilecektir. (İstisnai durumlarda Mahkeme Hakimi'nin veya Yazı İşleri Müdürü'nün yazılı görüşü doğrultusunda hareket edilecektir.) Ön bürolara verilen her türlü evrak, dilekçe ile mahkemesi, dosya numarası ve dosyadaki taraf ismi belirtilmek suretiyle sunulacaktır.

1-DİLEKÇELER VE TALEP İŞLEMLERİ:
A-DİLEKÇELER
Dava dilekçesi ön büro yazı işleri müdürü tarafından havale edildikten sonra vezneye yönlendirilecek, harç alınıp tevzi edilen mahkeme belirlendikten sonra dilekçe taranıp mahkemenin iş listesine aktarılacaktır. (İcra Mahkemesi Hukuk Bölümü dahil)
B-CEVAP DİLEKÇESİ VE TALEPLER
Dilekçe taranıp ilgili mahkemenin iş listesine aktarılacak, mahkemesi ile irtibata geçilip gerekli masraflar alınacaktır.
C-TEMYİZ DİLEKÇESİ
Dilekçe ön büro yazı işleri müdürü tarafından havalesi yapıldıktan sonra vezneye gönderilip masraf alındıktan sonra dilekçe taranıp mahkemenin iş listesine gönderilecektir.

D-TEHİR-İ İCRA KARARLARININ VERİLMESİ
Harç işlemleri tamamlandıktan sonra ön büro tarafından verilecektir.
E-ŞİKAYETTEN VAZGEÇME
Dilekçe sahibi bizzat ilgili mahkeme hakimine dilekçesini havale ettirecektir. (İcra Mahkemesi hukuk bölümü dahil) (Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir)
D-DAVADAN FERAGAT VE TEMYİZDEN FERAGAT DİLEKÇELERİ
Kimlik tespiti ve diğer işlemler mahkemesi tarafından yapıldıktan sonra evrakın tarama işlemi Ön Büro personeli tarafından yapılacaktır.
E-MAZERET DİLEKÇELERİ
Duruşması aynı gün olan ve bir sonraki gün olan mazeret dilekçeleri iş sahipleri tarafından doğrudan mahkemelerine sunulacak, bu dilekçeler mahkeme personeli tarafından tarama işlemi için bilahare ön büroya gönderilecek bu dilekçelerin üzerindeki havale kaşesi yok ise taranmayacaktır.
F-DERKENAR İŞLEMİ
Sadece tehir-i icra talepli temyiz edildiğine dair derkenar işlemi ön büroda yapılacaktır.

2-MUHABERE İŞLEMLERİ
A-TAŞRA MUHABERE EVRAKI
Mahkemece başka bir mahkemeye gönderilecek dilekçe ve sair evrak ön büroda kabul edilip ön büro yazı işleri müdürü tarafından havalesi yapıldıktan sonra taranıp nöbetçi mahkemenin iş listesine aktarılıp, posta işlemi yapılacaktır. (Posta için para kesinlikle alınmayacak, gönderi masrafı posta pulu olarak ödenecektir.)
B-ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU DİLEKÇESİ
Dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru formunun ibrazı ve başvuru harcı vezneye yatırıldıktan sonra muhabere işlemi Ön Büro Muhabere Bürosunca yapılacaktır.

3-DOSYA İŞLEMLERİ
A-DOSYA İNCELEME VE FOTOKOPİ ALMA
Bu işlemler doğrudan ilgili mahkemesinde yapılacaktır. (Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.)
B-DOSYA AKIBETİ SORULMASI
Dava dosyası hakkında bilgi almak isteyen davalının tarafları kimlik göstermek suretiyle( vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından stajyerler ve takip memurlarına muvafakatname ibrazı suretiyle ) dosya ile ilgili ön büroya başvurarak bilgi alabileceklerdir. Ön bürodan bu konuda bilgi verilecektir.
C-KARAR ÖRNEĞİ VE "Aslı Gibidir" İŞLEMLERİ
Karar örneği ve "aslıdır" biçimindeki şerh işlemlerinin harcı ön büro yazı işleri müdürü tarafından kesildikten sonra ilgili mahkemesine yönlendirilecektir.
D-AVANS VE HARÇLARIN ÖDENMESİ
Avans ve harçların alınması işlemleri Ön Büroca yapılacaktır. Harç, gider avansı iadesi, bilirkişi ücreti ödenmesi işlemleri mahkemesinde yapılacaktır.
E-KAYIT NUMARASI ALMA
Ön bürodan işlemyapıldığı sırda kayıt-esas- temyiz numarası gibi numarası alınamayan işlemlerin sahibi talep ettiği takdirde ön büro işlemlerinden sonra bu numarayı almak için ilgili mahkeme kalemine yönlendirlecektir.
F-DURUŞMA ZAPTI ALMA
Onaysız duruşma zaptı ön bürodan verilecektir.

4-ASIL EVRAK İŞLEMLERİ
A-BİLİRKİŞİ RAPORU VE DOSYA TESLİMİ
Bilirkişi raporu ilgili bilirkişisi tarafından bir nüshası Ön büroda tartılıp, mahkeme iş listesine aktarıldıktan sonra alındı belgesine ilgili bilirkişi tarafından "rapor aslıtarafımca mahkemesine teslim edilecektir." yazıp imzaladıktan sonra rapor aslı ve dosyası ilgili bilirkişi tarafından Mahkemesine elden teslim edilecektir. Ön Büro zimmet raporlarında bilirkişi raporları ayrıca mahkemesine teslim edilmeyecektir. Bilirkişi raporları haricen mahkemesi tarafından tarama için ön büroya gönderildiği takdirde üzerinde Hakim veya Yazı İşleri Müdürünün havale kaşesi yok ise tarama işlemi yapılmayacaktır.
B-BELGE ASILLARI TESLİMİ
Kasada muhafazaya edilesi gereken evraklar ve kıymetli evrak olarak kabul edilen belge asılları ile taranması mümkün olmayan evraklar (proje, gazete, fotoğraf , cd vs) teminat mektubu aslı ve fatura aslı gibi evrak asılları; iş sahipleri tarafından doğrudan mahkemesine sunulacak, bu evraklar Mahkemesince teslim alınarak ilgili dilekçeye teslim alındığını içeren şerh konulması halinde(ad, soyad, sicil , imza) bu dilekçelerin tarama işlemi bilahare mahkeme personeli tarafından ön büroya tarama için gönderilecek, dilekçelerin üzerinde havale ve alındı kaşesi yok ise taranmayacaktır.

5-POSTA İŞLEMLERİ
A-POSTA VE KARGO YOLU İLE GELEN EVRAKLAR
Doğrudan ilgili mahkeme kalemine yönlendirilecektir.
Posta ve kargo yolu ile gelen evraklar mahkemesince teslim alınıp ve evraklara mahkemesince havale işlemi yapıldıktan sonra yine mahkeme personeli tarafından tarama işlemi yapılacaktır.
B-KURUMLARDAN GELEN EVRAKLAR
Tüm kurumlardan gelen yazı cevapları, elden takipli olarak getirilen müzekkere cevapları, posta evrakı vb. Belgeler mahkeme personeli tarafından teslim alınacak ve bu evraklara mahkemesince havale işlemi yapıldıktan sonra yine mahkeme personeli tarafından tarama için ön büroya gönderilecek, tarama işlemleri Ön Büro tarafından yapılarak ilgili mahkemenin iş listesine aktarılması sağlanacaktır.
C-KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN MAHKEMELERDEN İSTENİLEN YAZILARA CEVAP VERİLMESİ
Kurum ve Kuruluşlar tarafından mahkemelerden istenilen yazılara mahkemeler tarafından cevap verilecektir.

6-EVRAK İŞLEMLERİ
A-HAVALE İŞLEMLERİ
Ön büro yazı işleri müdürü tarafından havale kaydı yapılıp diğer işlemler ön büroca yerine getirilecektir.Evrakın sisteme giriş tarihi resmi havale tarihi olduğundan mahkemece ayrıca evrk üzerine kaşe basılmasına ve imza atılmasına gerek bulunmamaktadır.
B-TARAFLARA ELDEN EVRAK VERİLMESİ
Ön büroya teslim edilen evrakların mahkemelere teslimi için davanın taraflarına verilmesi mümkün değildir. Acil evrakların ve duruşması aynı gün olan evrakların Mahkemesine teslimi ancak Mahkeme personeli aracılığı ile sağlanacaktır.
C-ÖN BÜROYA TESLİM EDİLEN ERVAKLARIN MAHKEMELERİNE TESLİM İŞLEMLERİ
Her mahkeme kalemi ön büroda bulunan kendi mahkemelerine ait evrakları günün belirleyebilecekleri saatlerde teslim alacaklardır. (En son mesainin bitimine yarım saat kala gelinip son evraklar alınacak, ayrıca daha sonra gelen evraklar var ise bunlarda bildirildiğinde alınacaktır.)
D-ACİL EVRAKLARIN ÖN BÜRODA TESLİM ALINMA İŞLEMLERİ
Duruşması aynı gün olan ve mahkeme tarafından aynı gün içinde işlem yapılması gereken evraklar Mahkeme Personeli tarafından ön bürodan teslim alınacaktır.( Ön Büro personeli tarafından mahkemesine bilgi verilecektir.)Bilirkişi raporları dışında acil evrakların ve diğer evrakların tesliminde mahkeme personelinden başka hiç kimseye evrak zimmet teslimi yapılmayacaktır.

7-TARAMA İŞLEMLERİ
A-TARAMA
Dosya taraflarınca ön büroya sunulan dilekçeler ön büro personeli tarafından taranarak mahkemenin iş listesine gönderilecektir.
B-SİSTEMDE KAYDI OLMAYAN DOSYALAR
UYAP sisteminde kaydı olmayan dosyalara ilişkin dilekçe ve evraklar doğrudan mahkemelerine teslim edilecektir. Bu evrakların tarama işlemleri ön bürolarda yapılmayacaktır.

8-UYAP EKRANLARI İŞLEMLERİ
A-UYAP EKRANLARI
Ön büro ekranlarında evrak tipi ve evrak türü seçilememektedir. (Temyiz dilekçesi-Cevap dilekçesi-Delil dilekçesi) sadece dilekçe taranarak mahkeme personeli iş listesine aktarılmaktadır.Bu nedenle "Evrak Tipini ve Evrak Türünü" mahkeme personeli belirleyecektir.
B-UYAP ÇALIŞMADIĞI DURUMLAR
UYAP sisteminin çalışmadığı durumlarda ve süreli evraklara ilişkin işlemlerde iş sahipleri doğrudan mahkemesine yönlendirilecektir. Sunulan evraklar mahkemesi tarafından teslim alınacak, bu evraklar bilahare ön bürolarda taranacaktır. Havalesi olmayan dilekçelerin tarama işlemi ön bürolarda yapılmayacaktır.

9-SORGULAMALAR
Ön bürolarda taraflarca kimlik gösterilmek suretiyle dava ve taraf bilgileri sorgulaması yapılabileektir. Avukat tarafından yapılan sorgulamalarda, kimlik gösterilmesi ve vekaletname sunulması halinde sorgulama yapılabilecektir. Vekaletname olmadığı taktirde talep dilekçesi ibraz edilmesi halinde sorgulama yapılabilecektir.

10-TELEFONLARA CEVAP VERİLMESİ
Ön büro personelinin ön büroya teslim edilen evraklarla ilgili mahkemelerle sık sık görüşmesi gerekeceğinden mahkemelerce telefonlara cevap verilecektir. Dosya akıbeti vb konularda ön bürolar tarafından hiç bir şekilde telefonla bilgi verilmeyecektir.

11-İCRA CEZA MAHKEMESİ VE DİĞER HUSUSLAR
a)İcra Ceza Mahkemesi dava dilekçelerinin ön bürolar yazı işleri müdürü tarafından havaleleri yapılacak ve yönetmelik kapsmaında tevzii işlemi ön büroca tamamlanacaktır. (Masraf alımı, duruşma günü verme veya eksik masraf tamamlattırılması yönünden sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.)
b)İcra Ceza Mahkemesi şikayetten vazgeçme dilekçelerinin acele işlem ve infaz işi olması nedeniyle mahkeme hakimi veya yazı işleri müdürü tarafından havalesi yapılacaktır.(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.)
İHTİYATİ HACİZ-İHTİYATİ TEDBİR, TESPİT TALEPLERİ
Ön büroda müracaat kabul edilip havale açıldıktan sonra vezneye gönderilip tevzi yapılan mahkeme belirlendikten sonra evrak taranıp dilekçe ve ekleri doğrudan ilgili hakime dilekçe getiren kişi tarafından götürülecektir. (Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.)
VERASET DAVALARI
Ön büro yazı işleri müdürü tarafından dava dilekçesi havale yapılıp, harçlandırma, tevzi ve tarama işleminden sonra dilekçe sahibi kaleme yönlendirilecektir. (Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.)
ANLAŞMALI BOŞANMA
Ön büro yazı işleri müdürü tarafından dava dilekçesi havale edilip harçlandırma, tevzi ve tarama işleminden sonra dilekçe sahibi kaleme yönlendirilecektir.( Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.)

HAKİM İLE GÖRÜŞME
Avukat veya vatandaş hakimle görüşmek istediğinde ön büroca kaleme yönlendirilecektir.
(İlgili hakimin yapacağı yönlendirmeye göre ön büroca ayrıca işlem yapılabilir.
TANIK ÜCRETLERİ
Ön büroca yapılacaktır.(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.)
POSTA KEŞİF MASRAFLARI
Mümkün mertebe ön büroda halledilecektir.(Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.)

 

CEZA MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU

 

ÖN BÜROYA EVRAK TESLİMİ
Dilekçelerin ön büroya teslimi ancak dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle (vekili ya da yetki belgesi verdiği kişiler tarafından; stajyerler ve takip memurlarına muvafakatname ibrazı suretiyle) yapılabilecektir. (İstisnai durumlarda Mahkeme Hakimi'nin veya Yazı İşleri Müdürü'nün yazılı görüşü doğrultusunda hareket edilecektir.)Bunların haricinde hiçbir talep dikkate alınmayacaktır. Ön bürolara verilen her türlü evrak, dilekçe ile mahkemesi, dosya numarası ve dosyadaki taraf ismi,adres ve telefon bilgileri eklenmek suretiyle sunulacaktır.

1-DİLEKÇELER VE TALEP İŞLEMLERİ:
İş sahipleri tarafından ön büroya verilen dilekçelerle ilgili olarak dilekçe üzerinde herhangi bir hata olması durumunda, gereği dilekçenin sunulduğu mahkemesi tarafından yerine getirilecektir.
A-DİLEKÇELER
Dilekçeler tarandıktan sonra ilgili mahkemenin iş listesine aktarılacaktır.
B-TEMYİZ DİLEKÇELERİ
Temyiz,istinaf ve itiraz dilekçeleri öncelikle ön büro yazı işleri müdürü tarafından havalesi yapıldıktan sonra bu dilekçe ön büroca alınıp taranacak, sonra ilgili mahkemenin iş listesine aktarılacak, diğer işlemler ilgili mahkemesince yapılacaktır.
C-ŞİKAYETTEN VAZGEÇME, VEKİLLİKTEN İSTİFA VE AZİL,TEMYİZDEN FERAGAT DİLEKÇELERİ
İlgiliye ait kimlik tespiti ve diğer işlemler ön büro tarafından yapılacaktır.
D-MAZERET DİLEKÇELERİ
Mazeret dilekçeleri tarandıktan sonra ilgili mahkemenin iş listesine aktarılacaktır. Duruşması aynı gün olan mazeret dilekçeleri, ilgili mahkemesince UYAP'tan çıktısı alınarak işlem yapılacaktır.
E-İCRA CEZA MAHKEMESİNE VERİLEN ŞİKAYET DİLEKÇELERİ
İcra Ceza Mahkemelerine yeni verilecek şikayet dilekçeleri ile ilgili Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın 29/02/2016 tarih ve E.231-1437 sayılı yazısı gereği tevzi işlemleri Ceza Mahkemeleri Ön Bürosu tarafından yapılacaktır. Tevzisi yapılan şikayet dilekçeleri günün belirlendiği saatlerde mahkeme mübaşirlerince imza karşılığı teslim edilecektir. (En son mesainin bitimine yarım saat kala gelinip son evraklar alınacak, ayrıca daha sonra gelen evraklar var ise bunlarda bildirildiğinde alınacaktır.)
F- İDARİ PARA CEZASINA İTİRAZ
İdari para cezasına itiraz dilekçesinin havalesi ön büro yazı işleri müdürü tarafından yapıldıktan sonra ,ön büroca taranıp ilgili mahkemenin iş listesine aktarılacaktır.

2-MUHABERE İŞLEMLERİ
A-TAŞRA MUHABERE EVRAKI
Mahkemece başka bir yargı çevresindeki Mahkemeye gönderilecek dilekçeler Ön Büroda kabul edilip, tarama işlemi yapıldıktan sonra ilgili mahkemenin iş listesine düşürülecek, fiziki evrakın gönderilmesi halinde ilgili yere gönderilmek üzere ilgili mahkemesine teslim edilecektir.

B-İCRA CEZA MAHKEMELERİ İÇİN MUHABERE İŞLEMLERİ
-Temyiz İçin: Temyiz edene havale yoluyla gider avansı yatırttırılıp , dekont dilekçe ile birlikte taranarak Ön Büro tarafından muhaberesi yapılacaktır.
-İtiraz İçin: Yeterli miktarda tebligat pulu alınıp, dilekçeye eklenerek Ön Büro tarafından muhaberesi yapılacaktır.
C-ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU DİLEKÇESİ
Dilekçe sahibi tarafından öncelikli olarak İnternetten çıkartılan Anayasa Mahkemesine Bireysel başvuru formu doldurulup başvuru harcı da vezneye yatırıldıktan sonra dilekçe sahibi tarafından kimlik ibraz etmek suretiyle muhabere işlemi ön büro tarafından yapılacaktır. Haricen, vekili olan avukatlar ve yetki belgesi verdiği kişiler tarafından, stajyerler ve takip memurlarına da muvafakatname verilmesi durumunda bireysel başvuru işlemini yapabileceklerdir.

3-DOSYA İŞLEMLERİ
A-DOSYA İNCELEME
Bu işlem doğrudan ilgili mahkemesince yapılacaktır.
B-DOSYADAN FOTOKOPİ ALMA
Bu işlem doğrudan ilgili mahkemesince yapılacaktır.
C-DOSYA AKIBETİ SORULMASI
Dava dosyası hakkında bilgi almak isteyen davanın tarafları kimlik göstermek suretiyle (vekalet verilen avukat, bu avukatın yetki verdiği diğer avukatlar ve kendilerine muvafakatname verilen stajyerler ve takip memurları) dosyayla ilgili Ön Büroya başvurarak bilgi alabileceklerdir.
D-KARAR ÖRNEĞİ VE "Aslı Gibidir" İŞLEMLERİ
Onaysız duruşma zaptı ve karar örneği almak için davada taraf olan kişi yazacağı dilekçe ile ön büroya müracaat edecek, ön büroca şahsın dilekçede ismi geçen kişi olduğu belirlenip davada taraf olduğu anlaşıldıktan sonra ön büro yazı işleri müdürü tarafından dilekçe havale edilip duruşma zaptı, karar örneği verilecek ve dilekçe bilahare ilgili mahkemesine gönderilecektir.
Karar örneği ve "Aslı gibidir" biçimindeki şerh işlemleri ön büro tarafından UYAP'dan çıkarıldıktan sonra verilecektir. Bunun haricinde herhangi bir kişinin getirdiği evraka şerh düşülmeyecektir.
E-KAYIT NUMARASI ALMA
Ön bürodan işlem yapıldığı sırada kayıt-esas- temyiz numarası gibi numarası alınamayan işlemlerin sahibi talep ettiği takdirde ön büro işlemlerinden sonra bu numarayı almak için ilgili Mahkeme kalemine yönlendirilecektir.
F-DURUŞMA HARİCİ İFADE VERME
Bu tür talepler olduğunda ilgili kişi ilgili mahkeme kalemine yönlendirilecektir. (Yönetmelikte açık olarak belirtilmemiştir.)
4-ASIL EVRAK İŞLEMLERİ
A-BİLİRKİŞİ RAPORU VE DOSYA TESLİMİ
Bilirkişi tarafından rapor aslının bir nüshasına "Rapor aslı ve ekleri tarafımdan Mahkemesine teslim edilecektir." şeklinde not düşülüp imzalanması halinde bu rapor Ön Büroca taranarak Mahkeme iş listesine aktarılacak olup, rapor aslı ve varsa kovuşturma dosyası ile ilgili bilirkişi tarafından mahkemesine elden teslim edilecektir.
B-BELGE ASILLARI TESLİMİ
Kasada muhafaza edilmesi gereken evraklar ve kıymetli evrak olarak kabul edilen belge asılları ve taranması mümkün olmayan evrak vs (çek, bono, senet, poliçe,cd,gazete vb.) Mahkemesince teslim alınacaktır. Bu dilekçelere mahkemesince evrak asıllarının teslim alındığını içeren şerh konulması halinde ilgili dilekçeler bilahare ön büroda taranacaktır.

5-POSTA İŞLEMLERİ
A-POSTA VE KARGO YOLU İLE GELEN EVRAKLAR
Posta ve kargo yolu ile gelen evraklar mahkemesince teslim alınıp ve bu evraklara mahkemesince havale işlemi yapıldıktan sonra ön büro tarafından taranarak ilgili mahkemenin iş listesine aktarılması sağlanacaktır. Evraklar Mahkeme mübaşirlerine teslim edilecektir.
D-KURUMLARDAN GELEN EVRAKLAR
Jandarma, Bankalar, Emniyet vb kurumlarca gelen evraklar mahkemesince teslim alınıp ve bu evraklara mahkemesince havale işlemi yapıldıktan sonra ön büro tarafından taranarak ilgili mahkemenin iş listesine aktarılması sağlanacaktır. Evraklar Mahkeme mübaşirlerine teslim edilecektir.
E-KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN MAHKEMELERDEN İSTENİLEN YAZILARA CEVAP VERİLMESİ
Kurum ve Kuruluşlarca herhangi bir dosya hakkında talep edilen bilgi ve belgelere ilgili mahkemesince cevap verilecektir.

6-EVRAK İŞLEMLERİ
A-HAVALE İŞLEMLERİ
Evrakın sisteme giriş tarihi resmi havale tarihi olduğundan mahkemece ayrıca evrak üzerine kaşe basılmasına ve imza atılmasına gerek bulunmamaktadır.
B-TARAFLARA ELDEN EVRAK VERİLMESİ
Ön Büroya teslim edilen evrakların mahkemelere teslimi için davanın taraflarına verilmesi mümkün değildir. Ancak duruşması aynı gün, yakın saatte olan ve mahkeme tarafından aynı gün işlem yapılması gereken evraklara ilgili mahkemesince UYAP'tan çıktısı alınarak işlem yapılacaktır.
C-ÖN BÜROYA TESLİM EDİLEN ERVAKLARIN MAHKEMELERİNE TESLİM İŞLEMLERİ
Ön büroya verilen evraklar sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde iki kez mahkeme mübaşirleri tarafından zimmet karşılığında alınacaktır.

7-TARAMA İŞLEMLERİ
A-TARAMA
Dosya taraflarınca ön büroya sunulan dilekçeler ön büro personeli tarafından taranarak mahkemenin iş listesine gönderilecektir. Bunların dışında posta evrakları hariç herhangi bir şekilde mahkemeler tarafından taranması istenilen dosya ve belgelerin tarama işlemleri Ön Bürolardan yapılmayacaktır.
B-SİSTEMDE KAYDI OLMAYAN DOSYALAR
UYAP sisteminde kaydı olmayan dosyalara ilişkin dilekçe ve evraklar doğrudan mahkemelerine teslim edilecektir. Bu evrakların tarama işlemleri ön bürolarda yapılmayacaktır.
  
8-UYAP EKRANLARI İŞLEMLERİ
A-UYAP EKRANLARI
Ön büro ekranlarında evrak Tipi ve Evrak Türü seçilememektedir. (Temyiz dilekçesi-Cevap dilekçesi-Delil dilekçesi) sadece dilekçe taranarak mahkeme personeli iş listesine aktarılmaktadır.Bu nedenle "Evrak Tipini ve Evrak Türünü" mahkeme personeli belirleyecektir.
B-UYAP ÇALIŞMADIĞI DURUMLAR
UYAP sisteminin çalışmadığı durumlarda iş sahipleri doğrudan mahkemesine yönlendirilecektir. Evraklar mahkemesince havale edildikten sonra bilahare Ön Büro tarafından taranacaktır. Havalesi olmayan dilekçelerin tarama işlemi Ön Bürolarca yapılmayacaktır.

9-SORGULAMALAR
Ön bürolarda taraflarca kimlik gösterilmek suretiyle adliyemizdeki dava ve taraf bilgileri sorgulaması yapılabilecektir. Avukat tarafından yapılan sorgulamalarda, kimlik gösterilmesi ve vekaletname sunulması halinde sorgulama yapılabilecektir. Vekaletname olmadığı taktirde Avukatlarca talep dilekçesi ibraz edilmesi halinde sorgulama yapılabilecektir. Bunların haricinde hiçbir sorgulama talebi dikkate alınmayacaktır.
10-TELEFONLARA CEVAP VERİLMESİ
Ön büro personelinin ön büroya teslim edilen evraklarla ilgili mahkemelerle sık sık görüşmesi gerekeceğinden mahkemelerce telefonlara cevap verilecektir. Dosya akıbeti vb konularda ön bürolar tarafından hiç bir şekilde telefonla bilgi verilmeyecektir.
Bunların haricinde Cumhuriyet Başsavcılığınca; mahkemelerine gönderilen gizlilik talepli dosyalar hakkında verilecek kararların, Ceza Ön Bürolarca da görüleceği düşünülerek olası sıkıntılara meydan vermemek için mahkemelerce gerekli tedbirin alınması gerekecektir.

Adres

Camiikebir Mahallesi, Adnan Menderes Bulv. No:44 D:1, 57200 Boyabat/Sinop

Telefon

0368 315 10 85

0368 315 12 04

E-Posta

boyabatcbsisaretadalet.gov.tr