Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Boyabat Adliyesi Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Ek Duyuru
23.08.2022

T.C.

BOYABAT ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 İ L A N

 

 

 

(İlan metninde yazılı olan hususları dikkatli bir şekilde okuyunuz!)

 

 

 

               Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01/03/2022 tarihli ve E-32992892-4089/5811 sayılı “Sözleşmeli Personel İstihdamı” konulu yazısı ile Boyabat Merkez ve Mülhakat Adliyede çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Hizmetli, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlarına ait sınav izinleri komisyonumuz emrine verilmiştir.

                  Sözlü sınav sonucunda ASİL olarak başarılı olan adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak 05/09/2022 günü mesai bitimine kadar Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim etmeleri, ilçe dışında bulunan adayların ise Komisyon Başkanlığımıza gönderilmek üzere bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle Acele Posta Servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

                   Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına gerek yoktur.

 

BAŞARILI/ASİL OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

1- Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği yada barkodlu E-Devlet çıktısı (KPSS sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.) 

2-Mal Bildirimi (Form için tıklayınız)

3- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Elektronik ortamda doldurulması, kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. (2 adet) (Form için Lütfen tıklayınız)

4- 2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi (bilgisayar çıktısı)

5- Adlî ve Arşiv Sicil Kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve evlilik öncesi soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

6-Başka bir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair dilekçe (dilekçe örneği için lütfen tıklayınız)

7- Vukuatlı nüfus kayıt örneği (Aile bireylerinin dahil olduğu)

8- Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

9- Erkek adayın askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

Askerlikten muaf adayın muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporunun da eklenmesi gerekmektedir.)

10- Eş durumu dilekçesi (Bekar olanlar dilekçede bekar kutucuğunu işaretleyerek gönderecektir.) (dilekçe örneği için lütfen tıklayınız)

11- Sağlık Beyanı (Form için Lütfen Tıklayınız)

  

 

NOT: Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların belirtilen süre içerisinde evrakları teslim etmemeleri halinde atanma hakkında vazgeçmiş sayılacakları

       “Sınav sonucunun ilanından itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

     

        İlanımız tebliğ mahiyetinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacağı hususu ihtar olunur. 23/08/2022

Adres

Camiikebir Mahallesi, Adnan Menderes Bulv. No:44 D:1, 57200 Boyabat/Sinop

Telefon

0368 315 10 85

0368 315 12 04

E-Posta

boyabatcbsisaretadalet.gov.tr